საქართველოს პარლამენტის არჩევნების მეორე ტური
2016 წლის 30 ოქტომბერი
წინასწარი მონაცემები
პირველი ტურის მონაცემები
შემოსული ოქმები
მაჟორიტარული
 
აირჩიეთ მაჟორიტარული ოლქი
თვითმმართველი ქალაქის მერი
სულ 13 უბნიდან მონაცემები დათვლილია 13 უბნის მიხედვით

მონაცემები უბნების მიხედვით

თვითმმართველი თემის გამგებელი
სულ 62 უბნიდან მონაცემები დათვლილია 62 უბნის მიხედვით

მონაცემები უბნების მიხედვით

საკრებულოს შუალედური
მაჟორიტარული ოლქებიაირჩიეთ მაჟორიტარული ოლქი